Aktualności

Szkolenie "Specjalista ds. projektów unijnych"

Centrum Integracji Europejskiej w terminie 29.06.2009 - 30.07.2009r. organizuje szkolenie z zakresu aplikowania o środki unijne i zarządzania projektem.

Uczestnicy zostali skierowani na szkolenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu "Lepsze jutro" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Studia Podyplomowe - Menedżer Projektów Badawczych I

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Fizyki
oraz Centrum Integracji Europejskiej
organizuje
w roku akademickim 2009/2010 bezpłatne Studia Podyplomowe na kierunku:

Menedżer Projektów Badawczych

Projektodawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, remedy Centrum Integracji Europejskiej, information pills Wydział Fizyki

Cele studiów podyplomowych:

Korzyści, approved jakie wynikają ze współpracy przedsiębiorstw i uczelni oraz innych jednostek badawczo-rozwojowych są obustronne. Z jednej strony świat biznesu i gospodarki ma możliwość pozyskania wiedzy eksperckiej, dobrze wykształconych specjalistów oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii, z drugiej strony nauka może otrzymać dodatkowe środki na utrzymanie wysokiego poziomu badań. Współcześnie wymaga się, aby pracownik naukowy umiejętnie pozyskiwał fundusze na działalność badawczą oraz komercjalizował jej wyniki. Ponadto przy uczelniach coraz częściej powstają spółki spin-off, które wymagają profesjonalnego zarządzania. Aby sprostać tym wymaganiom i pozostać konkurencyjnym na Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, weź udział w studiach podyplomowych MPB.

Głównym celem studiów jest dostarczenie jego słuchaczom (pracownikom sektora B+R) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami badawczymi, komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności intelektualnej.

Dla kogo?

Studia podyplomowe skierowane są dla pracowników sfery B+R, zatrudnionych

w uczelni wyższej i posiadających tytuł naukowy doktora, reprezentujących w szczególności nauki ścisłe i przyrodnicze oraz dla pracowników innych jednostek naukowych.

Program studium:

Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych oraz 25 godzin wizyt studyjnych realizowanych w systemie zaocznym (soboty, niedziele).

Program studiów obejmuje pięć bloków tematycznych:

 • BLOK I. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BADAWCZYM
 • BLOK II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW BADAWCZYCH I SZKOLENIOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.
 • BLOK III. KOMERCJALIZACJA NAUKI I TECHNOLOGII
 • BLOK IV. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • BLOK V. WIZYTY STUDYJNE: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA

Czas trwania: październik 2009 - czerwiec 2010

Kontakt:

Centrum Integracji Europejskiej UAM
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
centrum.amu.edu.pl

Koordynator projektu: Joanna Morawska
Koordynator ds. rekrutacji i promocji: Agata Zabor

REKRUTACJA:

Podstawą przyjęcia na Studia Podyplomowe jest przesłanie wymaganych dokumentów do jednostki koordynującej (Centrum Integracji Europejskiej):

 • 1. Karta zgłoszeniowa
 • 2a. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu dyplomu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora
 • 2b. Zgoda przełożonego na odbycie tego typu studiów oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w danej jednostce (pracownicy innych jednostek niż uczelnia)
 • 3. 2 fotografie
 • 4. Ksero dowodu osobistego
 • 5. Wypełniona deklaracja uczestnika projektu
 • 6. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Limit miejsc: 50 osób
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt Centrum Integracji Europejskiej i Wydziału Fizyki UAM

Centrum Integracji Europejskiej i Wydział Fizyki UAM realizują projekt Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych: "Proinnowacyjne kształcenie, cialis 40mg kompetentna kadra, information pills absolwenci przyszłości" , finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1. Projekt o wartości prawie 10mln złotych zakończy się w listopadzie 20104 roku.

Projekt obejmuje m.in. następujące działania:

 • Realizacja interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych studiów II stopnia: Techniczne Zastosowania Internetu
 • Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w obszarze nanonauki i nanotechnologii
 • Kurs akademicki z optyki okularowej i podstaw optometrii
 • Realizacja bloku proinnowacyjnego
 • Studium Nowoczesnej Metodyki Kształcenia
 • Staże dydaktyczne do ośrodków specjalizujących się w nanonauce i biomedycynie
 • Stypendia naukowe dla kadry B+R


Kierownik projektu: Joanna Morawska

Grant z programu ERASMUS

Centrum Integracji Europejskiej oraz Wydział Fizyki UAM otrzymały grant z programu ERASMUS na realizację w roku akademickim 2009/2010 kursu intensywnego:

"Nanosized Particles as Building Blocs for Creation of Nanostructures"

Kurs intensywny to interdyscyplinarny program adresowany do studentów reprezentujących kierunki przyrodnicze i techniczno-inżynierskie. Celem kursu jest m.in. przybliżenie studentom zagadnień związanych z wpływem nanomateriałów nowej generacji na zdrowie i środowisko człowieka. Studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu fundamentalnych zjawisk odpowiednich dla nanoskali, site analizy nanostruktur oraz zaawansowanych zastosowań nanotechnologii zarówno w technologiach komunikacyjnych (nanoelektronika, malady nanomagnetyzm, this web nanomechanika etc.), jak i w naukach przyrodniczych (biotechnologii, medycynie).

W programie weźmie udział 40 studentów oraz 13 wykładowców, posiadających ogromne doświadczenie dydaktyczne. Warunkiem zdobycia 5 punktów ECTS będzie zdanie egzaminu końcowego. W wyniku projektu zostanie utworzony innowacyjny program dydaktyczny, realizowany w wielokulturowym środowisku, na potrzeby którego powstanie portal internetowy "NANOSIZE". Portal będzie źródłem wymiany wiedzy i informacji zarówno dla studentów uczestniczących w kursie, kadry dydaktycznej, jak i szerszej społeczności naukowej. Projekt przewiduje także wydanie podręcznika dla studentów interesujących się szeroko rozumianą nanonauką.

 

Partnerzy:

Freie University Berlin

Czech Technical University in Prague

Universität Duisburg-Essen

Politechnika Poznańska

 

Koordynator projektu: Prof. Michael Giersig

Sekretariat projektu: Joanna Morawska

Proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości

Wydział Fizyki UAM i Centrum Integracji Europejskiej UAM realizują projekt rozwoju potencjału dydaktycznego Wydziału w latach 2009-2014. Zgodnie z założeniami tzw. odnowionej Strategii Lizbońskiej, thumb uczelnie powinny być zdolne do wprowadzenia zmian do swoich programów nauczania i programów badawczych, site aby wykorzystać nowe możliwosci w istniejących dziedzinach oraz powstających nowych kierunkach badań naukowych, visit web a także dostosować programy i sposoby kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Oferta dydaktyczna Wydziału Fizyki UAM będzie dostosowana m.in. do strategicznych założeń Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedcznego, jego unikatowej infrastruktury oraz do założeń "Programu rozwoju badań i dydaktyki UAM dla Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego", zatwierdzonego przez Rektora UAM w dniu 22 grudnia 2008 roku. W związku tym, w 2010 roku uruchomione zostaną Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w obszarze nanonauki i nanotechnologii zorientowane na zastosowania bio-medyczne, a w 2011 roku utworzona zostanie nowa specjalnsć nanobiomedyczna na kierunku biofizyka. W ramach projektu realizowane będą unikatowe studia "Techniczne Zastosowania Internetu" prowadzone przez 3 uczelnie: UAM, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny oraz firmę Telcordia. Utworzone zostaną też tzw. bloki prorozwojowe na wybranych kierunkach studiów, kształcące nowe umiejętnosci i pozwalające zwiększyć zatrudnialnosć absolwentów Wydziału Fizyki (blok proinnowacyjny dla studentów studiów II stopnia; blok prorozwojowy "techniki satelitarne" na kierunku astronomia i "ochrona srodowiska" na kierunku biofizyka). Wydział dostosuje ponadto swoje zasoby biblioteczne do potrzeb osób słabowidzących i niedowidzących.

Ponadto projekt będzie wspierał kadrę dydaktyczną i naukową Wydziału poprzez szeroką ofertę stypendialną, obejmującą zarówno wizyty studyjne w innowacyjnych o?rodkach akademickich, staże dydaktyczne, jak i stypendia naukowe. Uruchomione zostanie także Studium Nowoczesnej Metodyki Kształcenia, w ramach którego pracownicy dydaktyczni naszego Wydziału otrzymają możliwosć specjalistycznego przeszkolenia się w zakresie innowacyjnych metod kształcenia.

W ramach projektu zostanie także zwiększony udział Wydziału w kształceniu ustawicznym poprzez realizację kursu akademickiego z optyki i optometrii, nakierowanego na podnoszenie kompetencji pracowników tej branży.